آزمون و نظر سنجی

ایجاد آزمون و نظر سنجی
با پشتیبانی از انواع مختلفی از سوالات
راهبر میتواند تست (امتحان) موردنظر خود را مشتمل بر چندین نوع سوال اعم از سوالات چند گزینهای، درست/ غلط، پاسخ کوتاه و … طراحی نماید کهه میتواند با دو مکانیسم اجرا شود: نمایش پاسخهای صحیح و یا تخصیص نمره و ارسال بازخورد. این سوالات در بانک سوالات نگهداری میشود و میتواند در سایر تستها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
امکان بررسی وضعیت پیشرفت اعضا