ایجاد درس و مطالب در دسته بندی های مختلف

ارائه دروس براساس برنامه آموزشی صورت می گیرد و آموزش دهنده ها کاملا به آن نظارت دارند
محتوای دروس به صورت فایل های صوتی ،تصویری،متن ارائه می شود و در صورت نیاز طبق زمانبندی تعیین شده قابل دسترسی خواهد بود
جستجو دروس بر اساس دسته بندی و به صورت تکی
هر سایت می تواند تا تعداد بی شماری درس را پشتیبانی کند
می توان درس ها و مطالبی را تعیین کرد که توسط مهمان قابل مشاهده باشد.
برای هر درس می توان برای شرکت کننده دسترسی خاصی تعیین کرد.
قابلیت محدود کردن زمانی یک درس
ارائه دوره های آموزشی و ارائه گواهینامه در پایان دوره
سیستم تولید کتاب درسی
سیستم تولید فلش کارت های آموزشی
تعریف تمرین با درنظر گرفتن مدت