سیستم پیگیری فعالیت کاربران

شامل پیگیری اساتید ،دانشجویان ،مدیران و به طور کلی کاربران
ارسال وضعیت کاربران توسط ایمیل و پیام کوتاه به صورت خودکار
امتیاز دهی به کار کلاسی کاربران