سیستم گزارش دهی

در راستای گردآوری اطلاعات از شرکت کنندگان و کمک به راهبران جهت ارزیابی بهتر از شرکت کنندگان
گزارش کامل فعالیت کاربران شامل ورود و خروج ،مدت زمان حضور کاربر در سیستم
لیستی از کارهای انجام شده
گزارش از نظر سنجی ها به طور کامل
میزان استفاده کاربران از منابع آموزشی
گزارش مشخصات دوره،دوره های در حال اجرا،دوره های اجرا شده ،تعداد افراد شرکت کننده و غیره